Algemene voorwaarden

header-image

DE KELDERSPECIALIST GORREDIJK


1.

DEFINITIES


1.1

De Kelderpecialist: De Kelderspecialist Gorredijk, gevestigd aan de  Watse  Eelkestrjitte 9 (8401 RG) te Gorredijk, gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

1.2

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Kelderspecialist een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van (installatie)werkzaamheden sluit. Tevens iedere persoon met wie De Kelderspecialist onderhandelt over de totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3

Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen De Kelderspecialist en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4

Werk/ Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door De Kelderspecialist geleverde zaken en materialen.

1.5

Producten/ zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.

1.6

Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is op de overeengekomen prijs.

2.            TOEPASSELIJKHEID

2.1

Met het depot van deze Algemene voorwaarden ter griffie van de Rechtbank te Zutphen zijn alle voorgaande voorwaarden van De Kelderspecialist vervallen.

2.2

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen De Kelderspecialist en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van De Kelderspecialist, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3

Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door De Kelderspecialist schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.4

Indien De Kelderspecialist bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.5

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6

Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Kelderspecialist en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3.            AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1

Een aanbieding bindt De Kelderspecialist niet, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2

De door De Kelderspecialist gedane aanbiedingen, en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Kelderspecialist is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

3.3

Afspraken met onderaannemers van De Kelderspecialist binden De Kelderspecialist niet, tenzij deze afspraken door De Kelderspecialist schriftelijk zijn bevestigd.

3.4

De Kelderspecialist kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Kelderspecialist daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Kelderspecialist anders aangeeft.

3.6

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7

Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is De Kelderspecialist gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek De Kelderspecialist de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien De Kelderspecialist dat voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

3.8

De van het aanbod uitmakende bouwtekeningen, technische omschrijvingen en berekeningen van het werk blijven eigendom van De Kelderspecialist. Indien een aanbod door de Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij verplicht bij de offerte overlegde bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van De Kelderspecialist te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.

4.            TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van een door De Kelderspecialist gedane aanbieding, dan wel indien De Kelderspecialist uitvoering geeft aan een opdracht.

4.2

Een opdracht bindt Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging bezwaren aan De Kelderspecialist kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3

De Kelderspecialist zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.4

De Kelderspecialist zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan dat aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan, tevens zal hij niet eerder aanvangen met de uitvoering dan dat hij de voor de correcte uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.

4.5

De Kelderspecialist zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in overeenstemming met de in de branche geldende gebruiken.

4.6

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Kelderspecialist het recht bepaalde werkzaamheden (in onderaanneming) te laten verrichten door derden.

5.            WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2

Indien De Kelderspecialist zonder overleg al meer werkzaamheden dan in de opdrachtbevestiging vermeld heeft verricht, omdat dit in het belang is voor een goede uitvoering van de opdracht, dan is Opdrachtgever de meerkosten aan De Kelderspecialist verschuldigd.

5.3

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Kelderspecialist zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.4

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal De Kelderspecialist de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.5

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal De Kelderspecialist aan de Opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.6

Na de opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Kelderspecialist worden gemeld. Worden de wijzigingen niet tijdig, of mondeling doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

5.7

Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening gebracht.

5.8

Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan De Kelderspecialist kan worden toegerekend, is De Kelderspecialist gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan heeft De Kelderspecialist recht op de bedongen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.

6.            VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat De Kelderspecialist tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens .

6.2

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat De Kelderspecialist toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden, de werkplaats moet begaanbaar en vrij zijn van sleuven en andere werkzaamheden tevens moet er voldoende gelegenheid zijn voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.

6.3

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werkruimtes bezemschoon zijn.

6.4

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat al het leiding werk in de muur aanwezig is, tevens zorgt de Opdrachtgever ervoor dat er geen leidingen over de muur lopen waar De Kelderspecialist de deuren dient in te bouwen.

6.5

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan De Kelderspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Kelderspecialist worden verstrekt.

6.6

De Kelderspecialist heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

6.7

De Kelderspecialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Kelderspecialist is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.8

Indien de Opdrachtgever tegen het advies van De Kelderspecialist in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is De Kelderspecialist nimmer aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen die hier uit voortvloeien.

6.9

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat De Kelderspecialist tijdig kan beschikken over veilige aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden. Zaken als gas, water en elektriciteit zullen gratis door Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.

6.11

De Opdrachtgever zorgt voor parkeergelegenheid voor de monteur van De Kelderspecialist.

6.12

Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van De Kelderspecialist, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft De Kelderspecialist het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.13

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van De Kelderspecialist behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

6.14

Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht De Kelderspecialist over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.15

De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/ materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.

6.16

De Opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waarin/op/tussen de werkzaamheden plaats hebben vrij zijn van schadelijke stoffen, waaronder asbest.

6.17

Mocht er toch schadelijke stoffen als asbest aanwezig zijn, dan draagt Opdrachtgever zorg voor de verwijdering en afvoer hiervan.

6.18

Indien Opdrachtgever voor rekening van twee of meer personen optreedt, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

7.            PRIJZEN/ MEER EN MINDER WERK

7.1

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

7.2

Reis, parkeer en materieelkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen.

7.3

Indien een opdracht op basis van nacalculatie of regie wordt uitgevoerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn, de daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

7.4

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering/ levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

7.5

De Kelderspecialist zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen.

7.6

Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die De Kelderspecialist ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.

7.7

Indien de opdracht ten gevolge van aan De Kelderspecialist niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft De Kelderspecialist het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.

7.8

De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De Kelderspecialist heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Indien voor de werkzaamheden geen vaste som is afgesproken, zal De Kelderspecialist een betaling ontvangen voor de door hem gewerkte uren, gemaakte kosten voor materiaal en alle andere door de beëindiging ontstane kosten. Hieronder valt ook een vergoeding voor gederfde kosten omdat De Kelderspecialist de opdracht niet heeft kunnen afmaken.

7.9

Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is De Kelderspecialist gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

7.10

De prijzen voor producten zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor De Kelderspecialist geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van De Kelderspecialist worden geheven c.q. door derden ten laste van De Kelderspecialist worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft De Kelderspecialist het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8.            BETALING

8.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Deze maandelijkse rente zal tevens verschuldigd zijn indien door De Kelderspecialist met een langere kredietgeving dan 14 dagen is ingestemd.

8.3

In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van De Kelderspecialist op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4

In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

8.5 Indien De Kelderspecialist dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen.

8.6

Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever van deze en andere werkzaamheden niet op.

8.7

Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op De Kelderspecialist.

8.8

Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van Opdrachtgever te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen. E.e.a. ongeacht het feit dat Opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

9.            INCASSOKOSTEN

9.1

Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van ¤ 100,00.

9.2

Indien De Kelderspecialist hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

9.4

Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

10.          EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1

De Kelderspecialist blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan De Kelderspecialist verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2

Bij beslag, schuldsanering, surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van De Kelderspecialist. De Opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

10.3

Opdrachtgever is verplicht De Kelderspecialist direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

10.4

De Kelderspecialist is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover De Kelderspecialist niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van ¤ 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

11.          OPLEVERING VAN EEN WERK/ UITVOERING WERKZAAMHEDEN

11.1

De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is, met inachtneming van artikel 11.8, nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever De Kelderspecialist schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever De Kelderspecialist de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

11.2

De werkzaamheden (het werk) worden als opgeleverd beschouwd indien de werkzaamheden zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

11.3

De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het werk in gebruik wordt genomen.

11.4

Een klein gebrek aan de geleverde werkzaamheden zal nimmer de goedkeuring aan de oplevering in de weg mogen staan.

11.5

Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal De Kelderspecialist eventuele kleine gebreken herstellen.

11.6

Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.

11.7

Nadat het werk is opgeleverd is De Kelderspecialist, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald en behoudens het in deze voorwaarden gestelde, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.

11.8

Indien De Kelderspecialist expliciet een termijn is overeengekomen waarbinnen een werk opgeleverd dient te worden, is De Kelderspecialist bij overschrijding van deze termijn, mits de vertraging niet het gevolg is van overmacht of door toedoen van de Opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt, aan de Opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van ¤ 30,00 per dag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan De Kelderspecialist.

11.9

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is De Kelderspecialist niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan de werkzaamheden.

12.          GARANTIE EN KLACHTEN

12.1

Opdrachtgever dient de door De Kelderspecialist verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken bij aflevering/ oplevering te onderzoeken. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Opdrachtgever deze binnen 8 dagen schriftelijk te melden aan De Kelderspecialist.

12.2

Op de door De Kelderspecialist verrichte werkzaamheden geldt een garantietermijn van 5 jaar.

12.3

Op reparatiewerkzaamheden wordt de garantietermijn door De Kelderspecialist bepaald. Deze bepaling is niet van toepassing indien de reparaties als zelfstandige opdracht worden uitgevoerd.

12.4

Op vervangen onderdelen geldt de fabrieksgarantie.

12.5

Binnen de grenzen van de volgende bepalingen zal De Kelderspecialist gebreken die al bij de oplevering aanwezig waren en binnen 1 maand na oplevering aan de dag treden, gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden, aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door De Kelderspecialist, en De Kelderspecialist de kans geven het gebrek binnen een redelijke termijn weg te nemen.

12.6

De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kelderspecialist wijzigingen in of reparaties aan de werken/ werkzaamheden zijn verricht, de werken voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens De Kelderspecialist in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

12.7

Scheuren, scheurvorming(en) en zettingen vallen buiten de garantie

13.          AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

13.1

Met betrekking tot de door De Kelderspecialist geleverde zaken reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 12. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en de overige leden wordt de aansprakelijkheid van De Kelderspecialist – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.

13.2

De Kelderspecialist is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van De Kelderspecialist. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van De Kelderspecialist beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt. Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van De Kelderspecialist te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden, en dit ten alle tijden beperkt tot een bedrag van maximaal ¤ 2.500,00.

13.3

Opdrachtgever vrijwaart De Kelderspecialist voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden al dan niet voortvloeiend uit door De Kelderspecialist geleverde werkzaamheden.

13.4

De Kelderspecialist is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en vervolgschade die Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Kelderspecialist. Onder indirecte en vervolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

13.5

De Kelderspecialist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

13.6

Indien De Kelderspecialist adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.

13.7

Opdrachtgever vrijwaart De Kelderspecialist van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.

13.8

Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan De Kelderspecialist is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

14.          OPSCHORTING EN ONTBINDING

14.1

De Kelderspecialist is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst De Kelderspecialist ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2

Voorts is De Kelderspecialist bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Kelderspecialist op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Kelderspecialist de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

15.          OVERMACHT     

15.1

Indien De Kelderspecialist door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

15.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Kelderspecialist onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Kelderspecialist kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: niet-levering of niet-juiste of niet-tijdige levering aan De Kelderspecialist door haar toeleveranciers, stakingen, weersomstandigheden en maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

15.3

Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.

15.4

Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als De Kelderspecialist als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

15.5

De Kelderspecialist zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

15.6

Voorzover De Kelderspecialist ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Kelderspecialist gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16.          AUTEURSRECHTEN

16.1

Onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde, behoudt De Kelderspecialist zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Hierbij wordt voornamelijk maar niet uitsluitend gedoeld op door De Kelderspecialist vervaardigde bouwtekeningen en rapporten.

17.          OVERDRACHT VAN RECHTEN

17.1

Het is De Kelderspecialist toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. De Opdrachtgever verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.

17.2

De Opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van De Kelderspecialist rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen,

18.          AANVULLENDE VOORWAARDEN

18.1

Indien er materialen zijn die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave zullen deze ongemonteerd achtergelaten worden. De montage van deze materialen zullen dan op een later te bepalen montagedag in overleg met De Kelderspecialist door de monteur alsnog worden gemonteerd. Extra kosten zullen wel in rekening worden gebracht.

19.          GESCHILLEN

19.1

De rechter in de vestigingsplaats van De Kelderspecialist is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De Kelderspecialist het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20.          TOEPASSELIJK RECHT

20.1

Op elke overeenkomst tussen De Kelderspecialist en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

21.          WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

21.1

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Zutphen.

21.2

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

22.          Slotbepaling

22.1

In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Onze specialisten

Auke de Haan

Auke de Haan

Ivan Hofstra

Ivan Hofstra

Jaap Hofstra

Jaap Hofstra

Natasja van der Goot

Natasja van der Goot

Greep uit onze klanten

Van Goor Bouwchemie
Bouwbedrijf Hiemstra
Bouwbedrijf Lont
Molenhout
Wonen Noordwest Friesland
Hollema bouw
Bouwbedrijf Visser